ANBI

Stichting IDZO is een ANBI. Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Voor de Stichting heeft het een aantal belastingvoordelen. Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Informatie

Als ANBI hebben we de plicht om een aantal gegevens op onze website te publiceren. Deze gegevens volgen hieronder.

De naam van de instelling

Stichting Ideële Zingevingsontmoetingen

RSIN / fiscaal nummer

851233703

Het postadres van de instelling

Het Burkink 17, 7231 NM  Warnsveld of info@idzo.eu

Doelstelling

Het op beleefbare concrete wijze invulling geven aan het ideaal van Het Apostolisch Genootschap: “In liefde werken aan een menswaardige wereld”.

Hoofdlijnen beleidsplan

De stichting organiseert meerdaagse ontmoetingen om de aandacht te vestigen op de apostolisch cultuur zoals deze wordt onderhouden door Het Apostolisch Genootschap, gevestigd in Baarn (www.apgen.nl). Zij doet dit onder andere door in deze ontmoetingen te zoeken naar nieuwe belevingsvormen en innovatieve vormen van participatie. Een wezenlijke element is daarbij dat er op een ontspannen recreatieve, sportieve, educatieve en spirituele wijze activiteiten met de deelnemers worden ondernomen. Deze activiteiten zijn nadrukkelijk ook bedoeld om niet-leden van het genootschap samen met leden kennis te laten nemen van bovenvermelde apostolische cultuur. Het nieuwe beleidsplan zal binnenkort (eind 2017) op deze website te lezen zijn.

Beloningsbeleid

Er wordt minder als de wettelijk toegestane onkostenvergoeding uitgekeerd aan de vrijwilligers van de stichting.

Verslag uitgeoefende activiteiten

Volgt nog.

Financiële verantwoording

Download hier het financieel verslag (in pdf)

IDZO financieel verslag 2016